Hoveniersbedrijf Tuinbeleving B.V.

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Definities

 1. Ondernemer: De hovenier die werkzaamheden uitvoert voor consumenten ten behoeve van aanleg en/of onderhoud van tuinen en overige groene ruimte voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst. Ook levert hij benodigde levende en/of dode materialen voor de hierboven genoemde werkzaamheden. En hij geeft adviezen en stelt plannen en/of begrotingen op ten behoeve van de uitvoering van alle hierboven genoemde werkzaamheden.
 2. Consument: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan de ondernemer tot het verrichten van werkzaamheden en/of leveren van zaken.
 3. Aanneemsom: Het verrichten van werkzaamheden voor een van te voren afgesproken vast totaalbedrag tussen de ondernemer en de consument. Dit bedrag is inclusief BTW.
 4. Regiewerk: Alle werkzaamheden die vallen onder punt 1 en niet onder punt 3 en die tussen de consument en ondernemer zijn overeengekomen, inclusief BTW.
 5. Materialen:
  1. Levende materialen: Biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of tot ontwikkeling te komen.
  2. Zand, grond, compost en teelaarde.
  3. Dode materialen: alle overige producten en materialen, welke binnen het vakgebied van de ondernemer vallen.
 6. Uurloon: De vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van 1 uur door 1 persoon, inclusief BTW. Aan de consument wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat de ondernemer voor hem werkzaam is geweest, inclusief de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tot uitvoering van werk en/of koop en verkoop door de ondernemer aan de consument. Deze voorwaarden worden gelijktijdig met de offerte aan de consument verstrekt.
 2. Indien de ondernemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de ondernemer in enigerlei mate het recht verliest om in andere gevallen wel strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offerte

 1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de ondernemer de plicht om zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht de ondernemer deze informatie te verstrekken.
 2. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht en deze is 30 dagen geldig na dagtekening, welke staat vermeld op de offerte.
 3. De offerte bevat de betalingsvoorwaarden en de betalingsregeling.
 4. De offerte bevat een duidelijke werkomschrijving van alle te verrichten werkzaamheden inclusief prijsvorming op basis van de in het eerste lid door de consument aan de ondernemer verstrekte informatie.
 5. Indien de ondernemer wel was uitgenodigd om te doen van tekenwerk, maar hem geen opdracht wordt gegeven tot werkzaamheden of het leveren van zaken, zal de consument de voorbereidings-, ontwerp- en tekenkosten vergoeden aan de ondernemer.
 6. Meerwerk wordt schriftelijk vastgelegd en door beide partijen goedgekeurd. Onder meerwerk valt een wijziging in de overeenkomst, waar een hogere prijs uit voortvloeit.
 7. De offerte kan bestaan uit een aanneemsom of regiewerk.
 8. Bij een aanneemsom is er een vast bedrag tussen de ondernemer en consument afgesproken, waarvoor de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
 9. Bij regiewerk zal de offerte een duidelijke beschrijving vermelden van de prijsfactoren (o.a.

uurtarief, benodigde materialen).

Artikel 4 Overeenkomst

 1. De overeenkomst tot het aannemen van werk, uitvoeren van regie werkzaamheden en/of koop of verkoop alsmede aanvullingen en/of wijzigingen daarvan komt tot stand door middel van een schriftelijke offerte, die bij aanvaarding hiervan wordt getekend door de consument.
 2. Deze getekende offerte dient binnen 30 dagen na dagtekening aan de ondernemer overhandigd te worden of naar hem te zijn toegezonden.
 3. Indien er wijzigingen zijn, worden deze aangepast en in een nieuwe offerte verwerkt. Ook dan zijn lid 1 en 2 van toepassing.
 4. De ondernemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fases uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. De ondernemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen de partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 7. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, dient het mogelijk te zijn om direct met het uitvoeren van het werk te beginnen, tenzij anders is overeengekomen.
 8. De ondernemer kan niet aan zijn offerte worden gehouden, indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 9. De offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Artikel 5 Intellectuele eigendom

 1. De ondernemer behoudt zich de intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij dienen dan ook op het eerste verzoek van de ondernemer aan hem te worden ingeleverd.
 2. Het is de consument verboden om materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer.

Artikel 6 Prijswijzigingen

 1. Indien er in de tussentijd prijswijzigingen uit de wet en/of uit het CAO voortvloeien, worden deze aan de consument doorberekend.

Artikel 7 Betaling

 1. Facturen dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Compensatie of schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De betaling vindt plaats door middel van een gegarandeerd en door de ondernemer geaccepteerd betaalmiddel.
 3. De consument is in verzuim indien hij niet binnen 30 dagen betaald. De ondernemer zal na deze termijn een betalingsherinnering toezenden, wat de consument de gelegenheid geeft om binnen 7 dagen na de ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.
 4. Over de verstreken dagen na de betalingstermijn tot de datum van ontvangst van het verschuldigde, brengt de ondernemer rente in rekening. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 5. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen incassokosten naar redelijkheid voor de rekening van de consument. De incassokosten kunnen vermeerderd worden met eventuele proceskosten.
 6. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die voortvloeien uit een niet tijdige betaling, zijn voor de rekening van de consument.
 7. Er mag alleen aan personen in dienst van de ondernemer worden betaald indien zij een uitdrukkelijke volmacht hebben.
 8. Indien de betaling niet op tijd plaatsvindt, heeft de ondernemer het recht om de werkzaamheden voor onbepaalde tijd op te schorten.

Artikel 8 Onderhoudswerkzaamheden

 1. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoudswerkzaamheden worden aangegaan voor een periode van 12 maanden.
 2. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd, tenzij minimaal 3 maanden van te voren de overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd door middel van een aangetekende of persoonlijk overhandigde brief.

Artikel 9 Leveranties

 1. De ondernemer staat in voor de soortechtheid van zijn geleverde, levende materialen, in overeenstemming met de omschrijving in de offerte. De ondernemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, compost, teelaarde, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
 2. Indien de verzorging aan de ondernemer is opgedragen, staat hij in voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van de door hem geleverde en door hem verwerkte levende materialen, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden (o.a. langere droogte, extreme natheid) dan wel sprake van overmacht.
 3. Alle leveranties die geen onderdeel vormen van de overeenkomst, zullen in rekening worden gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
 4. Indien bepaalde werkzaamheden naar oordeel van de ondernemer niet tijdig uitgevoerd kunnen worden door weers-of tijdelijke terreinomstandigheden, heeft de ondernemer het recht deze op te schorten, zonder dat dit de consument recht geeft op een vergoeding. Hierbij heeft de ondernemer het recht dit verder uit stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

Artikel 10 Transport

 1. De ondernemer draagt het risico van alle zaken die vervoerd moeten worden, indien anders is overeengekomen (bijv. vervoer door de consument).

Artikel 11 Milieu

 1. De volgende zinsleden gelden uitsluitend voor zand, grond, compost en teelaarde.
 2. De ondernemer zal zorgdragen voor een verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.
 3. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de consument.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van de ondernemer zolang deze niet dan wel geheel zijn betaald.

Artikel 13 Overmacht

 1. De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. De ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dient de ondernemer contact op te nemen met de consument om als doel een regeling te treffen.
 4. Indien de ondernemer ten tijde van het intreden van de overmacht zijn verplichtingen inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is de ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
 5. Onder overmacht bij de consument wordt niet verstaan dat de ondernemer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de consument niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de ondernemer is uitgegaan van door of namens de consument onjuist verstrekte en/of onvolledige gegevens. De consument heeft de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen om de schade te beperken.
 2. De consument stelt de ondernemer niet aansprakelijk voor aanspraken van derden jegens de ondernemer indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de consument of door derden die consument daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 3. De ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen worden toegebracht en die te wijten zijn aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemer of zijn personeel.
 4. Indien de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft, geldt bij aflevering het volgende: Indien bij in ontvangstneming er een beschadiging van zaken wordt geconstateerd, dient dit op het ontvangstbewijs door de consument te worden aangetekend. Bovendien dient de consument binnen 2 werkdagen na aflevering de ondernemer hiervan op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de consument geacht wordt de zaken te accepteren. Indien er bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken, dient dit ook door de consument op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
 5. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 6. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet, schuld, verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument. Ook is de ondernemer niet aansprakelijk indien er schade ontstaat ten gevolge van het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of van het gehele werk.
 7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van verzakking van de bodem, grond of teelaarde indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, bewerken of verwerken van de grond, bodem of teelaarde.
 8. De aansprakelijkheid van de ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 15 Klachten en geschillen

 1. Bij klachten over de uitvoering van de overeenkomst, dient de consument het aankoopbewijs te overleggen, waaruit blijkt dat de zaken ook daadwerkelijk bij de ondernemer zijn gekocht. Alleen dan wordt de klacht in behandeling genomen.
 2. De klacht dient schriftelijk te worden ingediend en deze omvat een duidelijke omschrijving.
 3. Indien de klacht niet tijdig wordt ingediend kan dit tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest.
 4. Indien er zichtbare gebreken zijn dient de consument binnen 14 dagen na de factuurdatum dit bij de ondernemer in te dienen.
 5. Indien er sprake is van onzichtbare gebreken, dient de consument binnen 14 dagen na het ontdekken van het gebrek dit in te dienen bij de ondernemer, doch niet langer dan 4 weken na de oplevering respectievelijk de laatste dag van de uitvoering van werkzaamheden door de ondernemer.
 6. De ondernemer heeft het recht om binnen 4 weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken.
 7. Klachten over de uitvoering van het werk of de levering van de zaken zijn niet ontvankelijk indien de consument niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van materialen in acht heeft genomen.
 8. Beide partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Indien de consument een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de reeds bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de consument in rekening worden gebracht.
 2. Bij het overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, voor de voltooiing van het werk, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook indien de onderneming op enigerlei wijze wordt voortgezet. In dat geval is de consument verplicht de aanneemsom verminderd met een redelijk bedrag voor het niet afgewerkte deel van het werk, dan wel bij regie werk het tot het ogenblik van overlijden van de ondernemer, liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, het verschuldigde te betalen aan de rechtverkrijgenden.
 3. Bij het overlijden van de ondernemer zijn de rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht het werk verder te laten uitvoeren.
 4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging- indien deze niet binnen 3 maanden wordt opgeheven- ten laste van de consument, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de consument niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de ondernemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de ondernemer op de consument zijn dan onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17 Vindplaats

 1. Deze algemene voorwaarden kunt u vinden op de website of opvragen bij Tuinbeleving B.V.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de ondernemer.